ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว ดวงเดือน    จังพานิช   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   ผศ. ดุษณี    ผาสุขดี   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   ผศ. ฟ้อน    เปรมพันธุ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   ผศ.ดร. ภคมน    เจริญสลุง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว ภัทรศุภาว์    เสียงใหญ่   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
7   ผศ.ดร. ราตรี    แจ่มนิยม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
8   ผศ. เชิดชาย    ดวงภมร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
9   ผศ. เสาวภางค์    บุญญภัทโร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
10   ดร. ไมตรี    เกตุขาว   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :