ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาย กฤษฎา    แต่แดงเพชร   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาง กานต์สินี    คล้ายทอง   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นาง จุฑามาศ    พรมแดง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นาย ชนะพล    ทองหัวไผ่   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว ณัฐพร    โรจนบวร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นาย ธงชัย    สอนเพีย   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว นภาศิริ    เนืองวงษ์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
9   นางสาว พรรณธิพา    สายคงดี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
10   นาง อรพรรณ    คงทาน   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว อรวรรณ    บุญฤทธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
12   นางสาว เสาวณีย์    หกประเสริฐ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
13   นางสาว เอื้อมพร    ศรีกรด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
14   นาย โสภณ    ชมชื่น   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 14 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :