ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กัณทิมา    พูลศิริ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว กาญจนา    เทพสร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นาง ทิพย์วรรณ    บัวจันทร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว มยุรี    สิงห์ธงยาม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว มุทิตา    คงกระพันธ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว วารี    คลังศิริ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 6 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :