ชื่อ - สกุล TH : นางสาว กาญจนา    เทพสร
ชื่อ - สกุล EN Miss.Kanchana Thepsorn
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ปฏิบัติการ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1414