ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นาง กุลวิตรี    พร่ำรุ่ง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   ผศ.ดร. ขวัญนรี    กล้าปราบโจร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   ดร. จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   ผศ. จำรัส    กิ่งสวัสดิ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
6   ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
7   นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
9   นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
10   ดร. ณรงค์เดช    รัตนานนท์เสถียร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว ดวงเดือน    จังพานิช   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
12   ผศ. ดุษณี    ผาสุขดี   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
13   รศ.ดร. ติกาหลัง    สุขกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
14   ผศ. ทักษิณา    บงสุนันท์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
15   ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
16   ดร. ธงชัย    เหมือนชู   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
17   นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
18   ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
19   ดร. ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
20   ผศ. ธีรเดช    เทวาภินันท์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
21   นาย นนท์วริศ    เกียรติศรุตสกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
22   ดร. นพพร    เทนอิสสระ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
23   ดร. นิชชรี    นิลนนท์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
24   ผศ.ดร. นิตยา    วานิกร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
25   ผศ.ดร. นิพนธ์    วรรณเวช   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
26   ผศ.ดร. นิลุบล    ทองชัย   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
27   ดร. บรรจบพร    อินดี   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
28   ดร. ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
29   นาย ฝน    นนทโกวิท   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
30   ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
31   ผศ.ดร. พจนีย์    สุขชาวนา   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
32   รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
33   ผศ. พรพรรณ    เศรษฐธรรม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
34   นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
35   ผศ. ฟ้อน    เปรมพันธุ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
36   ผศ.ดร. ภคมน    เจริญสลุง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
37   ดร. ภัทรพล    สุวรรณโฉม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
38   นางสาว ภัทรศุภาว์    เสียงใหญ่   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
39   ผศ.ดร. มณี    ชินณรงค์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
40   นาง มนต์สวรรค์    พลอยมุกดา   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
41   นาง มนสินี    ดาบเงิน   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
42   นางสาว มรกต    โกมลดิษฐ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
43   ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
44   ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
45   ดร. รัชดาภรณ์    บุญทรง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
46   นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
47   ผศ.ดร. ราตรี    แจ่มนิยม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
48   นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
49   ดร. วลีพร    ตะพัง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
50   ผศ. วิเชษฐ    ยิ้มละมัย   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 70 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>