ชื่อ - สกุล TH : ดร. สุนิสา    ละวรรณวงษ์
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ : ชำนาญงาน
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : เทคนิคงานเลขานุการ (การจดบันทึก/การจัดเก็บเอกสาร) จิตวิทยา (การสร้างความสัมพันธ์ -มนุษยสัมพันธ์)(การทำงานเป็นทีม/จิตวิทยาบุคลิกภาพ)
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=144