ชื่อ - สกุล TH : นาย นนท์วริศ    เกียรติศรุตสกุล
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ความเชี่ยวชาญ : คณิตศาสตร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=317