ชื่อ - สกุล TH : ดร. รัชดาภรณ์    บุญทรง
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา และประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา, งาน Fine Art
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=276