งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2563
หัวหน้าโครงการ การออกแบบตราสินค้าจากอัตลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยงจังหวัดกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2562
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ
3
พ.ศ. 2561
การออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กจากเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนมอญ ซอยเทศบาล 1 ตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
4
พ.ศ. 2561
หัวหน้าโครงการ การศึกษากระบวนการแปรรูปไผ่ให้เป็นแผ่นไม้ที่มีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ของไผ่ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวคิดออกแบบยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองขอน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2561
หัวหน้าโครงการ การออกแบบภาพจำลองเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยใช้ AR
6
พ.ศ. 2561
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเขตจุดผ่านแดนในจังหวัดกาญจนบุรี
7
พ.ศ. 2560
การพัฒนาอินโฟกราฟิคตามแนวความคิดรวบยอดของผู้ทรงคุณวุฒิ
8
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ การออกแบบเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
9
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการสร้างระบบสารสนเทศในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
10
พ.ศ. 2558
หัวหน้าโครงการ การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของชุมชน