ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. ราตรี    แจ่มนิยม
ชื่อ - สกุล EN Miss.Ratree Chamniyom
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย
(รหัสสาขาวิชา 7101)   
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ภาษาญี่ปุ่น(เบื้องต้น),ภาษาไทย,ภาษาศาสตร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=306