ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง สุภาพ    เทนอิสสระ
ชื่อ - สกุล EN :
 
โทรศัพท์ :  
  085-5069687       
Email :  
 
ข้อมูลการศึกษา  
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2547   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร :   วิทยาศาตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานศึกษา :   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ประเทศ : THAILAND
     
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากร :
 
ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
วันที่เริ่มงาน :
  17/12/2540 ถึง ปัจจุบัน
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน  
ตำแหน่ง :
  อาจารย์     
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตำแหน่งบริหาร :   ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร  
ความเชี่ยวชาญ :   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มสาขา :   คอมพิวเตอร์