งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2555
หัวหน้าโครงการ สถานภาพ ปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2554
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย