หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
ดร. กาญจนา    เชียงทอง %
นาย ภาคภูมิ    พันธุวาสิฏฐ์ %
นางสาว วันวิสา    ศรีทอง %
นาง สาวิตรี    เจนปัญญาวุฒิกุล %
นางสาว สำอางค์    ชูศรี %
นางสาว ปัทมา    ธนะพงศ์เพชร %
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ %
นาง สุภาพ    เทนอิสสระ %
นาง สมาพร    เรืองสังข์ %
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์ %
นางสาว ผัสพร    พฤฒิพานิช %
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2554
งบ
งบ กจ
แหล่งทุน
เงินภายนอก
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    3,000,000   บาท
  งวดที่ 1    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0  บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
สิ้นสุดโครงการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ