ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. พจนีย์    สุขชาวนา
ชื่อ - สกุล EN Asst.Prof.Dr.PHOTJANEE SUKCHAONA
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650145)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : อธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=282