ชื่อ - สกุล TH : ดร. สายชล    เทียนงาม
ชื่อ - สกุล EN Saichon Thienngam
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเชี่ยวชาญ : การสร้างข้อสอบ การวิจัยการศึกษา การคิดและการตัดสินใจ การสอนวิทยาศาสตร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=185