ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
ชื่อ - สกุล EN Mr.Thawatchai Prayatwong
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
(รหัสสาขาวิชา 180803)   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน , เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน, Graphic Design, multimadia,เทคโนโลยีเซรามิกส์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=284