ชื่อ - สกุล TH : ดร. นพพร    เทนอิสสระ
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ : ชำนาญงานพิเศษ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ : เครื่องกล
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=241