ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. นิตยา    วานิกร
ชื่อ - สกุล EN NITTAYA WANIKORN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชไร่
(รหัสสาขาวิชา 5102)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1452