งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2563
หัวหน้าโครงการ การพัฒนาสารสกัดจากพืชเพื่อการควบคุมวัชพืชหลังงอก
2
พ.ศ. 2561
การประเมินความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวในการจัดการสายโซ่อุปทานของยอดผักหวานป่าในจังหวัดกาญจนบุรี