ชื่อ - สกุล TH : ผศ. จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
ชื่อ - สกุล EN Mr.JAMRAS KINGSAWAT
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาการศึกษา อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650176)   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : เครื่องจักร เครื่องยนต์ พลังงานทดแทน
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=240