ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. แสงโสม    ตั้งสินพูลเพิ่ม
ชื่อ - สกุล EN Asst.Prof.Dr.Sangsom Tungsinpoolperm
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาการศึกษา อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650176)   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีเซรามิกส์ , การประดิษฐ์เซรามิกส์ , เคลือบ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=285