ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาย ชนิล    ไกรเทพ   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาย นพรัตน์    รวมยอด   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นาย บุญเทิด    ทับทิม   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นาย วินัย    ชัยเฉลียว   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาย วิโรจน์    พูลศักดิ์   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นาย วีระวุฒิ    ธัญญาวุฒิ   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นางสาว ศณัณภา    จั่นประดับ   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว ศิราพร    โพธิ์ศรีทอง   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
9   นาย สมพงษ์    เดชาฤทธิ์   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
10   นาง สมส่วน    วานิกร   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
11   นาง อารีรัตน์    หวานชิต   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 11 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :