ชื่อ - สกุล TH : นาย วิโรจน์    พูลศักดิ์
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ลูกจ้างประจำ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : 3
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ช่างเขียนแบบ   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : เขียนแบบ ช่างไม้
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=101