ชื่อ - สกุล TH : นาย วีระวุฒิ    ธัญญาวุฒิ
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ลูกจ้างประจำ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : 2
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : รักษาความปลอดภัย
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=339