ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   ผศ. จำรัส    กิ่งสวัสดิ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   ดร. นพพร    เทนอิสสระ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   ดร. ภัทรพล    สุวรรณโฉม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   ดร. รัชดาภรณ์    บุญทรง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
6   ผศ. วิเชษฐ    ยิ้มละมัย   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
7   ผศ.ดร. แสงโสม    ตั้งสินพูลเพิ่ม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
8   นาย โสฬส    สมบัติ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 8 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :