ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   ดร. จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   ผศ. ทักษิณา    บงสุนันท์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   ผศ.ดร. นิพนธ์    วรรณเวช   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
6   ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
7   ดร. วลีพร    ตะพัง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
8   รศ.ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
9   ดร. สายชล    เทียนงาม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
10   ดร. สุนิสา    ละวรรณวงษ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
11   ผศ.ดร. อัครวิทย์    โพชะเรือง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 11 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :