ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   Mr. David Charles    Crowe   ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   Mr. David Stuart    Armitage   ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   Mr. Michael    John Fairhurst   ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   Mr. Shaun    Emsley   ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว กนกวรรณ    ประทีปวรกาญจน์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นางสาว กนิษฐา    บุญฤทธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   ดร. กมลรัตน์    กำจรกิตติคุณ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
9   นางสาว กรรณิการ์    พันทอง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
10   รศ.ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
11   ผศ. กฤตนัน    หัสดิเสวี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
12   นาย กฤติเดช    มั่งตา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
13   นาย กฤษฎา    แต่แดงเพชร   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
14   นางสาว กัญจน์อมล    กาญจนดำรงสกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สอน
ปฏิบัติงาน
15   นาง กัญญา    ทรัพย์พล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
16   นางสาว กัญญา    ภัทรกุลอมร   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
17   นางสาว กัญญ์กุลณัช    อ้นเชิด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
18   นางสาว กัณทิมา    พูลศิริ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
19   นางสาว กาญจนา    ชาวนาฟาด   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
20   นางสาว กาญจนา    กิจส่งเสริมกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
21   ผศ.ดร. กาญจนา    อัจฉริยจิต   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
22   นางสาว กาญจนา    เทพสร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
23   นาง กานดา    โพธิ์พ่วง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
24   นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
25   นาง กานต์สินี    คล้ายทอง   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
26   ดร. การัณย์    พรหมเทพ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
27   นาย กิตติพงษ์    โมกขกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
28   ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
29   นาย กีรติ    โลกนิยม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
30   นางสาว กุนทินี    โคตรพัฒน์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
31   นางสาว กุลธิดา    เธียรผาติ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
32   นาง กุลวิตรี    พร่ำรุ่ง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
33   ผศ.ดร. ขวัญนรี    กล้าปราบโจร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
34   นาง ขวัญเดือน    สกุลงาม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
35   นางสาว ขวัญเรือน    วงศ์ศรีสังข์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
36   นางสาว ขวัญใจ    งามดี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
37   นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
38   นาย คำพล    โพธิ์นอก   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
39   นาย คเชนทร์    ทองสวรรค์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
40   นาย จตุรงค์    ภิรมยา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
41   นางสาว จรวยพร    สมทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
42   ผศ. จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
43   นางสาว จริญญา    เสนาบุตร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
44   ดร. จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
45   นาย จักรกริช    ฉิมมาลี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
46   นางสาว จักษุมาลย์    วงษ์ท้าว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
47   นาง จันทกานต์    พรรณวรรณ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
48   นางสาว จันทิมา    สว่างลาภ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
49   ผศ. จำรัส    กิ่งสวัสดิ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
50   นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 429 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8]  หน้าถัดไป>>