ชื่อ - สกุล TH : นางสาว ขวัญใจ    งามดี
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ชำนาญการ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ หัวหน้างานบริหารงานบริหารวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ : ให้คำปรึกษานักศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=141