ชื่อ - สกุล TH : ดร. การัณย์    พรหมเทพ
ชื่อ - สกุล EN Karan Phromthep
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1425