ชื่อ - สกุล TH : นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ชำนาญการ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ : พิมพ์ดีด,คอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=38