ชื่อ - สกุล TH : นางสาว กัญญ์กุลณัช    อ้นเชิด
ชื่อ - สกุล EN Kankulnut Onchard
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ปฏิบัติการ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1431