ชื่อ - สกุล TH : ผศ. ว่าที่ ร.ต. กฤตนัน    หัสดิเสวี
ชื่อ - สกุล EN KRITTANAN HASDISAWI
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาพลศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650149)   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : พลศึกษา
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=198