ชื่อ - สกุล TH : นางสาว กนกวรรณ    ประทีปวรกาญจน์
ชื่อ - สกุล EN KANOKWAN PRATEEPVORAKAN
ประเภทบุคลากร พนักงานราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1373