ชื่อ - สกุล TH : ผศ. จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์
ชื่อ - สกุล EN Asst.Prof.Jarayut Prateepvorakan
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รหัสสาขาวิชา 1806)   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=598