งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2564
เครื่องย่อยพลาสติกอัตโนมัติ
2
พ.ศ. 2563
การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ
3
พ.ศ. 2562
หัวหน้าโครงการ การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์
4
พ.ศ. 2560
การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อลำแพน
5
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ ความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
6
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
พ.ศ. 2559
ศึกษาความเพียงพอและความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
8
พ.ศ. 2558
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558