หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อลำแพน
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา % หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ %
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น %
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา %
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ %
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์ %
นางสาว อรทัย    โหรา %
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน %
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2560
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    3    งวด 
จำนวนเงิน    250,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    30 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    20 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0  บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
โครงการเดี่ยว
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ