ชื่อ - สกุล TH : ผศ. คมสัน    ศรีบุญเรือง
ชื่อ - สกุล EN Mr.Komsan Sriboonruang
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ภูมิศาสตร์ , สังคมวิทยา , ภูมิสารสนเทศ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=670