ชื่อ - สกุล TH : นางสาว กรรณิการ์    พันทอง
ชื่อ - สกุล EN Miss Kannika Phantong
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : การแนะแนวและให้คำปรึกษา
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=682