ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กัณทิมา    พูลศิริ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว กาญจนา    เทพสร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นาง ทิพย์วรรณ    บัวจันทร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว มยุรี    สิงห์ธงยาม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว มุทิตา    คงกระพันธ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว วารี    คลังศิริ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นาง วีรนุช    สามกองาม   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว สุจิตรา    ใจซื่อ   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 8 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :