ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กุนทินี    โคตรพัฒน์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว ฐิติมา    อรุณเจริญ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว ดุษฎี    สมใจหวัง   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว ปาริชาติ    ทองใบ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   นาย วรพจน์    จิตวัฒนาธรรม   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
6   นาย วรากร    ราชธา   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
7   นาย อาทิตย์    เรืองศรี   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 7 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :