ชื่อ - สกุล TH : นาย อาทิตย์    เรืองศรี
ชื่อ - สกุล EN ARTIT RUANGSRI
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ฟิสิกส์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1451