ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นาง กุลวิตรี    พร่ำรุ่ง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
6   ดร. ณรงค์เดช    รัตนานนท์เสถียร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
7   ดร. ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
8   ผศ. ธีรเดช    เทวาภินันท์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
9   นาย นนท์วริศ    เกียรติศรุตสกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
10   ดร. นิชชรี    นิลนนท์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
11   ผศ.ดร. นิตยา    วานิกร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
12   ผศ.ดร. นิลุบล    ทองชัย   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
13   ดร. ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
14   ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
15   ผศ.ดร. พจนีย์    สุขชาวนา   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
16   นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
17   นาง มนต์สวรรค์    พลอยมุกดา   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
18   นาง มนสินี    ดาบเงิน   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
19   นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
20   นาง สุภาพ    เทนอิสสระ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
21   ผศ.ดร. สุรีวรรณ    แจ้งจิตร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
22   นาง สุวิมล กะตากูล    เรเกอร์ส   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
23   นางสาว อุไรรัตน์    แซ่ตั้ง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
24   ดร. เฉลียว    เพชรทอง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 24 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :