ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กรรณิการ์    พันทอง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
2   รศ.ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
3   ผศ. กฤตนัน    หัสดิเสวี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว กัณทิมา    พูลศิริ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว กาญจนา    เทพสร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว กุลธิดา    เธียรผาติ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
7   นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
8   นาย จตุรงค์    ภิรมยา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
9   ดร. จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
10   นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว จิรายุ    มีบุศย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
12   ดร. ญดาภัค    กิจทวี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
13   นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
14   ผศ. ทักษิณา    บงสุนันท์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
15   นาง ทิพย์วรรณ    บัวจันทร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
16   นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
17   นาย ธัชชัย    กรกุม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
18   นาย ธิติพงศ์    สุกใส   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
19   นางสาว นฤมล    อนันโท   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
20   ผศ.ดร. นิพนธ์    วรรณเวช   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
21   นางสาว นิรัญชา    ทิพกนก   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
22   นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
23   ดร. ปรัชญา    เหลืองแดง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
24   ดร. ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
25   ดร. ปรเมศร์    กลิ่นหอม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
26   นาง ปฤษณา    ถาดกิ่ง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
27   นาย พงศชา    บุตรนาค   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
28   ผศ.ดร. พนิดา    จารย์อุปการะ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
29   รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
30   ดร. พรรณธิพา    จันทร์หิรัญ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
31   ดร. พาที    เกศธนากร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
32   ผศ.ดร. ภูชิต    ภูชำนิ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
33   นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
34   นางสาว มยุรี    สิงห์ธงยาม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
35   ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
36   ผศ.ดร. มานิกา    แสงหิรัญ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
37   ดร. มิตภาณี    พุ่มกล่อม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
38   นางสาว มุทิตา    คงกระพันธ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
39   ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
40   ดร. วลีพร    ตะพัง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
41   นาย วัจนานุค์    กุลคลัง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
42   ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
43   นางสาว วารี    คลังศิริ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
44   นาง วีรนุช    สามกองาม   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
45   นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
46   นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
47   นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
48   รศ.ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
49   ดร. สายชล    เทียนงาม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
50   ผศ.ดร. สาโรจน์    เผ่าวงศากุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 61 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>