ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. สุชาติ    เสมประวัติ
ชื่อ - สกุล EN Asst.Prof.Dr.Suchat Samphavat
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(รหัสสาขาวิชา 0104)   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=657