ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. พนิดา    จารย์อุปการะ
ชื่อ - สกุล EN PANIDA CHANUPAkARA
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 6501)   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ทำวิจัยทางการศึกษา นิเทศการสอน
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1443