ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. สาโรจน์    เผ่าวงศากุล
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 6501)   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=519