ชื่อ - สกุล TH : นาง วีรนุช    สามกองาม
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : งานธุรการ และสารบรรณ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=629