ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาย กฤติเดช    มั่งตา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาง กัญญา    ทรัพย์พล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว กัญญ์กุลณัช    อ้นเชิด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว กาญจนา    กิจส่งเสริมกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาย กิตติพงษ์    โมกขกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นาย กีรติ    โลกนิยม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นาง ขวัญเดือน    สกุลงาม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นาย คเชนทร์    ทองสวรรค์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
9   นาย จักรกริช    ฉิมมาลี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
10   นาง จันทกานต์    พรรณวรรณ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว ฉลวย    เปลี่ยนทองคำ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
12   นาย ชนะรัตน์    ชนะผล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
13   นางสาว ชมัยพร    ดอกพุฒ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
14   นาย ชยางกูร    คงประชา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
15   นาย ชาญชัย    อิ่มสอาด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
16   นางสาว ฐิติมา    ผ่องใส   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
17   นางสาว ณภัทร    บัวกลิ่น   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
18   นางสาว ณัฐมณฑ์    โตไตย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
19   นาย ณัฐศักดิ์    อินทรสุวรรณ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
20   นาง ทองสุข    นันทภาค   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
21   นางสาว ธันย์ดารินทร์    เดชาสิริภัทท์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
22   นางสาว ธันย์ธณิภา    พูลสวัสดิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
23   นาย ธาราดล    ลังการ์พินธุ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
24   นางสาว นิดา    กลั่นบุศย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
25   นาย นิยมทรัพย์    ทรัพย์พล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
26   นางสาว นุชษรา    ติเยาว์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
27   นาย บัณฑิต    ปานโศก   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
28   นาย พยุงศักดิ์    เหลืองสด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
29   นาย พรชัย    คงอยู่   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
30   นางสาว พัชรา    มืดอินทร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
31   นาย ภาคภูมิ    พันธุวาสิฏฐ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
32   นาง ยุวเรศ    สร้อยสวัสดิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
33   นางสาว รชตวัน    วุฒิวโรดม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
34   นาง วัชรีวรรณ    อินทรสุวรรณ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
35   นางสาว วารุณี    จันมูล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
36   นางสาว วาสนา    อวนประเสริฐ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
37   นางสาว ศิริณ    เก็งสุวรรณ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
38   นาย ศิริพงษ์    ยิ้มมะเริง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
39   นาย สันติพงษ์    ลาภประโยชน์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
40   นาย สันติสุข    โพธิ์งาม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
41   นาง สุธิตา    สุนทรศารทูล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
42   นางสาว สุนันทา    แก้วสอาด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
43   นางสาว สุนันท์    ตติยก้องเกียรติ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
44   นาย สุวิจักขณ์    ณัฏฐ์ชานนท์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
45   นางสาว อรนุช    สุมณฑา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
46   นาย อานนท์    พินิจอักษร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
47   นาง อารีรัตน์    นันทะคา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
48   นาง อินทร์แปลง    สิงห์พรม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
49   นางสาว เกิดสุรีย์    กาญจนแพทย์นุกูล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
50   นาย เกียรติศักดิ์    แดงอร่าม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 51 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>