ชื่อ - สกุล TH : นางสาว สุนันทา    แก้วสอาด
ชื่อ - สกุล EN Miss Sunantha Keawsaard
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ชำนาญการ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร งานบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=483