ชื่อ - สกุล TH : นาย ภาคภูมิ    พันธุวาสิฏฐ์
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ : วิทยากร วิชาองค์ประกอบภาพถ่ายและภาพยนตร์ , หลักการตัดต่อวิดีโอ , ศิลปะเพื่องานผลิตสื่อ ,การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ ผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์และการศึกษา
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=117